لچکی یا گوشه

اتصال نبشی را به طبقه محکم تر میکند

رنگ : طوسی ، پودری الکترواستاتیک 
نوع ورق :گالوانیزه
ویژه گی های ورق گالوانیزه